Volledig Financieren en uw persoonsgegevens

Bij de begeleiding van een financieringsaanvraag gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doorgenomen en komen tot de conclusie dat wij ook gevoelige persoonsgegevens verwerken. Volledig Financieren hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Volledig Financieren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de wetgeving voor intermediairs en de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Volledig Financieren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens: e-mail info@volledigfinancieren.nl, post: Oldenzaalsestraat 59, AP Hengelo(Overijssel) , telefoon 074-3579380.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Volledig Financieren ten behoeve van de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het bemiddelen in (hypothecaire) financieringen;
 • Het verstrekken van financieel of fiscaal advies;
 • Het versturen van nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam/voorletters
 • bsn nummer
 • kopie legitimatiebewijs
 • inkomensgegevens
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • land
 • e-mail adres


Werkwijze bsn nummer en legitimatiebewijzen

Financiële instellingen willen bij iedere aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs ontvangen en ook willen zij -vanwege hun verplichtingen aan de fiscus- uw bsn nummer weten. Dit betekent dat wij gedurende de aanvraag van uw financiering deze gegevens in ons systeem moeten opnemen. Nadat het adviestraject is afgerond zullen wij in ieder geval de kopie van uw legitimatiebewijs vernietigen.
Uw bsn nummer wordt ook verwijderd, tenzij u ons nadrukkelijk opdracht heeft gegeven u te begeleiden bij de fiscale aangifte/teruggaaf.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor financiële administratie/facturatie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU


Minderjarigen

Wij verwerken incidenteel persoonsgegevens van minderjarigen. Dit kan nodig zijn om de gezinssituatie in beeld te krijgen. Dit gebeurt alleen als wij toestemming hebben van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers.


Bewaartermijn

Volledig Financieren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.